top of page
  • Skribentens bildUnni Karlsson

Kort om Sveriges skollag

Uppdaterat: 18 mars 2022


Hemundervisning är den äldsta formen av undervisning och var den undervisningsform som de allra flesta hade fram till 1842 då folkskolestadgan infördes i Sverige. Bakgrunden till införandet var en befolkningstillväxt bland de lägre klasserna, vilket oroade staten då det ökade möjligheterna för uppror. För att kunna få kontroll över de lägre klasserna antogs då folkskolestadgan och Sverige påbörjade sin resa mot att alla skulle bli skolpliktiga. Det skulle dock ta tid innan alla barn var inskrivna i en skola. Detta berodde på att det fanns ett visst motstånd mot skolan, särskilt på landsbygden var man tveksam. Många ansåg att den inskränkte på föräldrarnas fostransansvar och minskade deras inflytande på barnen, samtidigt som den ökade statens. Hemundervisningen hade även varit praktisk då den kunde kombineras med andra uppgifter i hemmet eller på gården.


År 1980 dömdes Sverige inför Europadomstolen och man bestämde sig då för att införa Europakonventionen som lag. Dock reserverade sig Sverige mot andra meningen i artikel 2 som lyder så här: ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”. Reservationen gavs då Sveriges skolplikt inte var förenlig med denna frihetliga skrift. År 1985 infördes ett undantag från skolplikten där föräldrar fick hemundervisa sina barn om deras filosofiska eller religiösa övertygelser gjorde att de inte vill skicka barnen till skolan. Detta ledde till att regeringen senare hävde sin reservation mot den andra artikeln i Europakonventionen eftersom man nu tyckte att man uppfyllde den med den nya skollagen. Detta undantag varade sedan fram till 2011 då den nuvarande skollagen trädde i kraft och hemundervisning skulle i praktiken bli förbjudet igen, så länge föräldrarna inte hade ”synnerliga skäl” till hemundervisningen. Lagändringen 2010 tvingade flertalet familjer att gå i exil till bland annat Åland och Danmark för att kunna fortsätta med hemundervisning för sina barn.


Idag blir både skolresultaten och elevernas välmående allt sämre när den fyrkantiga skolan inte klarar att möta alla barns behov. Efter att i över 100 år ha prövat det här med skolplikt och inte fått det att fungera för alla barn är det högtid att skrota den och införa läroplikt nu!


Unni Karlsson

45 visningar0 kommentarer
bottom of page